Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στους υγροτόπους και τη θαλάσσια περιοχή της Επανομής και του Αγγελοχωρίου, διάρκειας 38 μηνών, υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνεται παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δυο ευαίσθητες περιοχές, που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, τους υγροτόπους της Επανομής και του Αγγελοχωρίου.
Προβλέπεται η παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, που θα βοηθήσουν τους αρμόδιους να προστατεύσουν τις συγκεκριμένες περιοχές και να κάνουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης που επικρατεί.
Η λιμνοθάλασσα της Επανομής, η θαλάσσια και παράκτια ζώνη της είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura και περιλαμβάνει Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, στη λιμνοθάλασσα. Αντίστοιχης περιβαλλοντικής αξίας είναι και η λιμνοθάλασσα του Αγγελοχωρίου.
«Οι δύο περιοχές χαρακτηρίζονται από υψηλή οικολογική και κοινωνικοοικονομική αξία. Όσον αφορά στην υφιστάμενη διαχείριση αυτών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει καθορισθεί ειδικό διαχειριστικό σχήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η διαχείριση ασκείται αποσπασματικά από έναν μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων υπηρεσιών», αναφέρεται στη σχετική εισήγηση.