Αναστολή του διαγωνισμού για τα σκουπίδια στον δήμο Θερμαϊκού, μετά από προσφυγή

Αναστέλλεται η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ»], έπειτα από την Απόφαση της ΑΕΠΠ περί αναστολής της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την ανωτέρω διακήρυξη και δη την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την έκδοση και δημοσίευση απόφασης επί της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής, που κατέθεσε την 02-11-2020, με αίτημα αναστολής, ενώπιον της ΑΕΠΠ η εταιρεία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Οικονομική επιτροπή του δήμου Θερμαϊκού, σε έκτακτη συνεδρίασή της λόγω προθεσμιών, αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών μέχρι τις 1/12/2020 ημέρα Πέμπτη και συνακόλουθα τη μετατόπιση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 08/01/2021 ημέρα Παρασκευή.